Co robić gdy dysk jest zabezpieczony przed zapisem?

Każdy z nas cho­ciaż raz w życiu zde­rzył się z komu­ni­ka­tem „dysk jest zabez­pie­czony przed zapi­sem. Usuń ochronę lub użyj innego dysku”. Jest to dość iry­tu­jące, zwłasz­cza gdy śpie­szysz się do pracy lub gdy chcesz coś napi­sać na stu­diach. Nie­stety takie próby zapi­sy­wa­nia pli­ków na kar­cie SD mogą trwać wiecz­ność, a kresu tych komu­ni­ka­tów nie widać. Chyba, że znasz te trzy spo­soby, które powinny zni­we­lo­wać Twój pro­blem. Zanim jed­nak, zje­dziesz kur­so­rem na dół aby je poznać, spró­buj prze­ska­no­wać nośnik poprzez pro­gram anty­wi­ru­sowy. Jeśli przy­czyną tego czę­stego błędu było zawi­ru­so­wa­nie pen­dri­ve’a lub karty SD to powi­nie­neś mieć pro­blem z głowy. Cza­sem nie­stety nawet dobry pro­gram anty­wi­ru­sowy na nie nie działa, wtedy do akcji wkra­czają te trzy spo­soby. 

Spo­sób 1. Sfor­ma­tuj nośnik

Aby pozbyć się tego komu­ni­katu „dysk jest zabez­pie­czony przed zapi­sem” należy sfor­ma­to­wać nośnik. Jeśli nie wiesz jak to zro­bić to już Ci tłu­ma­czę. Jako pierw­sze otwie­rasz Eksplo­ra­tor Win­dows, następ­nie swój kur­sor kie­ru­jesz na sek­cję „Ten Kom­pu­ter”. Wtedy musisz zna­leźć grupę „Urzą­dze­nia i dyski”, a w nim Twój wzrok powi­nien przy­kuć karta SD/Pen­drive. Następ­nie musisz klik­nąć pra­wym przy­ci­skiem myszy w ikonkę „For­ma­tuj”. Naj­bez­piecz­niej będzie jeśli wybie­rzesz opcję domyślną. Teraz pozo­stało Ci tylko naci­snąć „Roz­pocz­nij” i cze­kać aż cały pro­ces dobie­gnie końca. Wtedy możesz spraw­dzić czy Twój pen­drive działa. 

Spo­sób 2. Zmiana para­me­tru WritePro­tect

Kolej­nym spo­so­bem na pozby­cie się komu­ni­katu „dysk zabez­pie­czony przed zapi­sem” jest sko­rzy­sta­nie z Edy­tora Reje­stru. Nie musi­cie się mar­twić tym, czy będzie trzeba coś pła­cić. To dar­mowe narzę­dzie, które jest wbu­do­wane w sys­tem Win­dows. Aby je zna­leźć należy wpi­sać w pole wyszu­ki­wa­nia słowo „rege­dit” i w wyni­kach powinno nam się poka­zać pole „Edy­tor Reje­stru”. Kolej­nym ruchem jest naje­cha­nie na niego myszką, następ­nie pra­wym przy­ci­skiem na niego klik­nij i wybierz opcję “ Uru­chom jako admi­ni­stra­tor”. 

Po tym jak się uru­chomi zoba­czysz listę fol­de­rów po lewej stro­nie. Musisz je otwo­rzyć w takiej kolej­no­ści: 

HKEY_LOCAL_MACHINE-> SYSTEM-> Cur­ren­tCon­tro­lSet-> Con­trol-> Sto­ra­ge­De­vi­ce­Po­li­cies

Na samym końcu w fol­de­rze powi­nien znaj­do­wać się klucz WritePro­tect. Klik­nij na niego i wybierz opcję „Mody­fi­kuj”. Wysko­czy pole „Dane war­to­ści” wtedy wpisz 0 i zatwierdź przy­ci­skiem OK. 

Spo­sób 3. na pozby­cie się: „dysk jest zabez­pie­czony przed zapi­sem”

Trze­cim spo­so­bem jest uży­cie narzę­dzia wbu­do­wanego w sys­tem Win­dows – disk­part. Aby go uru­chomić trzeba uru­chomić naj­pierw wiersz pole­ce­nia. Po pierw­sze wpisz w sys­temową wyszu­ki­warkę „cdm”. Najedź kur­so­rem na „Wiersz pole­ce­nia” a następ­nie naci­śnij pra­wym przy­ci­skiem myszy kom­pu­te­ro­wej. Musisz wybrać opcję „Uru­chom jako admi­ni­stra­tor”. Kolej­nym kro­kiem jest wpi­sy­wa­nie poszcze­gól­nych komend po kolei: 

  1. DISKPART
  2. LIST DISK (roz­po­znaj i wybierz swój pen­drive oraz zwróć uwagę na liczbę) 
  3. SELECT < licz­ba­>
  4. CLEAN
  5. LIST VOLUME (zwróć uwagę na liczbę) 
  6. SELECT VOLUME < licz­ba­>
  7. CREATE PARTITION PRIMARY
  8. SELECT VOLUME < licz­ba­>
  9. FORMAT

Po wpi­sa­niu każ­dej z koment daj kom­pu­te­rowi czas na ich prze­twa­rza­nie.

Może Ci się również spodoba